clock
under-title
logo
under-header

โปรโมชั่น พบ 55 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม

CODE SBUY230967 4วัน 2คืน
ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า
เมนูพระกระโดดกำแพง,
ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน
CODE SBUY231015 4วัน 2คืน
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา,ลอยโคมซื่อเฟิ่น,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ซีเหมินติง
CODE SBUY230966 5วัน 3คืน
ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูหนาว,นั่งรถไฟปองปอง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
CODE SBUY230616 4วัน 3คืน
ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
5 ดาว
เริ่ม 18,999 บ.
CODE SBUY231067 6วัน 4คืน
เที่ยวไต้หวันครบ 3 ภาค,ไทเป,ไถหนาน,เกาสง
มี.ค. - 67
เริ่ม 18,999 บ.
CODE SBUY230918 4วัน 3คืน
ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
CODE SBUY230916 5วัน 4คืน
แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101